Повишаване на енергийната ефектвиност в ГРИНД ЕООД чрез инвестиция в ново енергоспетяващо оборудване

Намаляването на енергийното потребление и елиминирането на загубите на енергия са едни от главните цели на Европейския съюз. Енергийната ефективност дава възможност за подобряване, управление и развитие за икономичното оползотворяване на енергопотреблението във всяка област на промишлеността и производството, подобряване на ефективността в процесите на преобразуване на енергия и загубите, ефективно използване на първичните енергийни ресурси, повишаване на конкурентоспособността на фирмата. Основната цел на настоящото проектно предложение е повишаване конкурентоспособността на ГРИНД ЕООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики.

проект BG05M9OP001-1.003-0304-C01

“Осигуряване на заетост и устойчивост на работната сила в ГРИНД ЕООД”, с бенефициент „ГРИНД“ ЕООД, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“